Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Sağlık Raporu

Sivil havacılık kabin hizmetleri sağlık raporu, havayolu endüstrisinde çalışan personelin fiziksel ve zihinsel sağlık durumlarını belirlemek amacıyla gereken bir belgedir. Bu raporlar, uçuş güvenliği ve yolcu konforunu sağlamak için büyük önem taşır. Havacılık sektöründe faaliyet gösteren kabin memurları ve diğer personelin, uzun süreli uçuşlar sırasında oluşabilecek stres, yorgunluk ve acil durumlara karşı hazır olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, sağlık raporları, çalışanların tıbbi uygunluğunu değerlendirerek seyahat edenlerin güvenliğini sağlamayı amaçlar. Bu makalede, sivil havacılık kabin hizmetleri sağlık raporu konusunu daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Başvuru formu, kurul onayı ve meslekte ileriki süreçlerde sağlıkta eksilme gibi durumlarda doldurulması gereken formları aşağıda paylaşacağız.

IMG 20230829 042336

Asgari Sağlık Gereklilikleri

MADDE 6 – (1) Her bir kabin ekibi üyesinin, Genel Müdürlük tarafından
yetkilendirilmiş bir sağlık kuruluşunda uçucu personel sağlık kurulu tarafından ilk sağlık
muayenesinin ve periyodik sağlık muayenesinin yapılmış olması gereklidir.
(2) İşletmecinin her bir kabin ekibi üyesi için sağlık kayıtlarını düzenli olarak tutması
zorunludur.
(3) Her bir kabin ekibi üyesi aşağıda yer alan sağlık gerekliliklerine uygun olmalıdır:
a) Sağlıklı olması,
b) Kabin ekibi üyeliği görevlerini yerine getirmeye engel teşkil edecek veya
inkapasitasyona yol açabilecek herhangi bir fiziksel ya da akli hastalığa sahip olmaması,
c) Kardiyorespiratuvar fonksiyonların normal olması,
ç) Merkezi sinir sisteminin normal olması,
d) Gözlüklü ya da gözlüksüz en az 6/9 görme keskinliğine sahip olması,
e) Yeterli işitmeye sahip olması,
f) Kulak, burun ve boğaz fonksiyonlarının normal olması.

IMG 20230829 042348

Sağlık Muayeneleri

MADDE 7 – (1) Her bir kabin ekibi üyesinin ilk sağlık muayenesi, periyodik sağlık
muayenesi ya da gerekli durumlarda kontrol muayenesi, Genel Müdürlük tarafından
yetkilendirilmiş bir sağlık kuruluşu tarafından gerçekleştirilir.

Tıbbi Uygunluk

MADDE 8 – (1) Her bir kabin ekibi üyesinin görevini yerine getirebilmesi için, bu
Talimatın 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan sağlık gerekliliklerine uygun olduğunu gösteren, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşu tarafından düzenlenmiş olan geçerli bir sağlık muayene raporunun olması gereklidir.
(2) İşletmeci tarafından ilk defa görevlendirilecek olan kabin ekibi üyesi, bu Talimatın 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan sağlık gerekliliklerine uygunluğunun değerlendirilmesi için ilk sağlık muayenesinden geçmelidir.
(3) İşletmeci, kabin ekibi üyesinin görevini yerine getirmeye sağlık yönünden
uygunluğunun devam ettiğinin değerlendirilmesi amacıyla, her bir kabin ekibi üyesinin belli periyotlarla sağlık muayenesini yaptırmaktan sorumludur.
(4) Her bir kabin ekibi üyesi için, Genel Müdürlük tarafından belirlenen sağlık
muayenesi periyodu azami 5 (Beş) yıldır.
(5) İşletmeci, her bir kabin ekibi üyesini tek bir kişilik kabin ekibi üyesi olarak
görevlendirmesi halinde, ilgili kabin ekibi üyesinin her 2 (İki) yılda bir sağlık muayenesini yaptırmaktan sorumludur.
(6) Tartışmalı konular ve itirazların varlığı halinde, Genel Müdürlüğe başvurulur.

IMG 20230829 042401

Tıbbi Uygunlukta Azalma

MADDE 9 – (1) Kabin ekibi üyeleri, sağlık raporunun geçerlilik süresi içinde,
görevlerini yerine getirmelerini engelleyecek sağlık yönünden herhangi bir azalmayı veya bozulmayı fark ettikleri herhangi bir zamanda, 12 saatten fazla hastane yatışı, ameliyat, kaza, yaralanma, sakatlanma, hamilelik ve tabip raporu ile tıbbi istirahat verilen durumlarda, bu durumu işletmeciye bildirmekle yükümlüdürler.
(2) Kabin ekibi üyeleri, görevlerini yapmayı engelleyici önemli bir yaralanma,
sakatlanma, hastalık, ameliyat halinde veya tabip raporu ile istirahat verilen durumlarda; doktor raporu ile belirlenen geçici süre dâhilinde görevlerini ifa edemezler.
(3) Yaralanma, sakatlanma, ameliyat ve aynı hastalıktan toplam 21 gün veya daha
uzun süreli tıbbi rapor halinde, işletmeci tarafından yapılan düzenlemelere göre, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş bir sağlık kuruluşunda, kabin ekibi üyesi kontrol muayenesinin yaptırılması sağlanmalıdır.

Geçiş Süreci

MADDE 13 – (1) Kabin ekibi üyesi olarak, bu Talimatın yayımlandığı tarihten geriye
doğru son 5 (beş) yıl içerisinde Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş bir sağlık
kuruluşunda sağlık muayenesinden geçerek olumlu rapor alan kabin ekibi üyesinin sağlık muayenesi aynen kabul edilir.
(2) Son 5 (Beş) yıl içinde sağlık muayenesi olan kabin ekibi üyeleri, bu Talimata göre
sağlık muayene tarihinden itibaren en geç 5 (Beş) yıl içinde muayenelerini yenilemek zorundadır.
(3) Son 5 (Beş) yıl içinde sağlık muayenesine girmemiş olan kabin ekibi üyelerinin, bu Talimatın yürürlüğe girmesine müteakip 18 (On sekiz) ay içerisinde sağlık muayenelerini yaptırmaları gereklidir. Aksi durumda, sağlık yönünden elverişsiz kabul edilirler.
 

Konuyu okuyanlar;

Üst